Projekt partnerski pt. „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest jednym z zaledwie 36 wyłonionych do realizacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1/2013.

Projekt jest partnerski - co to oznacza?

Liderem projektu, a jedynie Beneficjentem, który składał wniosek o dofinansowanie jest Powiat Wągrowiecki (Starostwo Powiatowe w Wągrowcu). To również na Liderze spoczywa obowiązek realizacji większości zadań założonych w ramach projektu.

Partnerzy projektu:

 1. Powiat Wągrowiecki (Starostwo Powiatowe w Wągrowcu) – Lider
 2. Miasto Wągrowiec (Urząd Miejski w Wągrowcu) – Partner,
 3. Gmina Wągrowiec (Urząd Gminy w Wągrowcu) – Partner,
 4. Miasto i Gmina Gołańcz (Urząd Miasta i Gminy Gołańcz) – Partner,
 5. Gmina Mieścisko (Urząd Gminy w Mieścisku) – Partner,
 6. Gmina Wapno (Urząd Gminy w Wapnie) – Partner,

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” jest podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP wśród 6 JST na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.

Projekt ma na celu utworzenie E-URZEDÓW.

Co konkretnie zrealizowane będzie w ramach projektu?

 1. Uruchomione zostanie 150 e-usług na platformie e-PUAP (po 25 dla każdego z Urzędów biorących udział w projekcie),
 2. Uruchomione zostanie 6 nowych Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
 3. W Urzędach wdrożone/zmodernizowane zostaną systemy elektronicznego zarządzania dokumentami, co usprawni obsługę e-usług,
 4. Przeszkolonych zostanie 266 Urzędników, co pozwoli na obsługę przez Urzędy e-usług,
 5. Przeprowadzona zostanie kampania upowszechniająca e-usługi na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Finansowanie projektu?

Projekt „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego pochodzi 85% środków na realizację projektu. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Urzędów biorących udział w projekcie i zostały wniesione w formie niepieniężnej.

Projekt finansowany jest zatem bez konieczności angażowania środków własnych Partnerów.

Partnerzy projektu: