Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Wydawanie kart wędkarskich 1
2 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 1
3 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1
4 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 1
5 Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa UE 2
6 Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP 1
7 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 1
8 Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP 1
9 Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 1
10 Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 4
11 Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych 4
12 Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego 5
13 Kierowanie do kształcenia specjalnego 1
14 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1
15 Pozwolenie na budowę 2
16 Pozwolenie na rozbiórkę 1
17 Wydanie dziennika budowy/ rozbiórki 1
18 Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę 1
19 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 1
20 Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego 1
21 Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej 1
22 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu Brak
23 Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  5
24 Skargi, wnioski, zapytania do urzędu 1
25 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 1

Partnerzy projektu: