Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1
2 Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych 1
3 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 3
4 Informacja w sprawie podatku leśnego 1
5 Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 2
6 Deklaracja na podatek od środków transportowych 2
7 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2
8 Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 1
9 Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych 1
10 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3
11 Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych 3
12 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 1
13 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1
14 Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 1
15 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1
16 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 1
17 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 1
18 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1
19 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 1
20 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych 1
21 Ustalenie warunków zabudowy 1
22 Zwrot opłaty skarbowej 1
23 Deklaracja na podatek od nieruchomości 1
24 Deklaracja DR-1 na podatek rolny 1
25 Zatwierdzenie projektu podziału działki 1

Partnerzy projektu: