Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Wniosek o kupno lokalu mieszkalnego od gminy 1
2 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1
3 Wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1
4 Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 1
5 Wniosek o ustalenie innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1
6 Nadanie numeru porządkowego budynku 1
7 Wniosek o najem /dzierżawę terenu 1
8 Nabycie nieruchomości w drodze przetargu 1
9 Wniosek o wydanie oświadczenia wierzyciela hipotecznego o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką 1
10 Podział nieruchomości 1
11 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1
12 Deklaracja na podatek od nieruchomości 1
13 Informacja w sprawie podatku rolnego 1
14 Deklaracja DR-1 na podatek rolny 1
15 Deklaracja na podatek od środków transportowych 2
16 Zwrot opłaty skarbowej 1
17 Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości 1
18 Informacja dotycząca posiadanych psów 1
19 Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1
20 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych 1
21 Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego 1
22 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1
23 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1
24 Odbiór zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest 1
25 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1

Partnerzy projektu: