Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1
2 Informacja w sprawie podatku rolnego 1
3 Informacja w sprawie podatku leśnego 1
4 Deklaracja na podatek od nieruchomości 1
5 Deklaracja DR-1 na podatek rolny 1
6 Deklaracja na podatek leśny 1
7 Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych 3
8 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha 1
9 Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 1
10 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 1
11 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1
12 Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest 1
13 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1
14 Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych 1
15 Deklaracja na podatek od środków transportowych 2
16 Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych 2
17 Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 1
18 Zaświadczenie o dochodach 1
19 Ustalenie warunków zabudowy 2
20 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2
21 Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 1
22 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 1
23 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 3
24 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 1
25 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1

Partnerzy projektu: