Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości Brak
2 Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych Brak
3 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1
4 Informacja w sprawie podatku rolnego 1
5 Informacja w sprawie podatku leśnego 1
6 Deklaracja na podatek od środków transportowych  2
7 Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego Brak
8 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Brak
9 Deklaracja na podatek od nieruchomości 1
10 Deklaracja DR-1 na podatek rolny 1
11 Deklaracja na podatek leśny 1
12 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1
13 Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych 1
14 Nadanie numeru porządkowego budynku 1
15 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1
16 Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 1
17 Zatwierdzenie projektu podziału działki 1
18 Ustalenie warunków zabudowy 2
19 Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 1
20 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha 1
21 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Brak
22 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 1
23 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 1
24 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1
25 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 1

Partnerzy projektu: