Spis usług ePUAP:

Lp. Nazwa usługi  Liczba
formularzy
1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1
2 Informacja w sprawie podatku od rolnego 1
3 Informacja w sprawie podatku leśnego 1
4 Deklaracja na podatek od nieruchomości 1
5 Deklaracja DR-1 na podatek rolny 1
6 Deklaracja na podatek leśny 1
7 Deklaracja na podatek od środków transportowych 2
8 Zwrot opłaty skarbowej 1
9 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 1
10 Wydanie zaświadczenia dla rolników 1
11 Umorzenia, odroczenia, rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych 1
12 Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 1
13 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 3
14 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 1
15 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 2
16 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 1
17 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2
18 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1
19 Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 1
20 Ustalenie warunków zabudowy 1
21 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 1
22 Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości 1
23 Najem mieszkania komunalnego 1
24 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1
25 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 1

Partnerzy projektu: